Консультации по финансовым вопросам

(044) 537-18-19

С ПН по ПТ, с 10 до 18

Заказать обратный звонок

КОДЕКС ЕТИКИ ТА СТАНДАРТИ ПРОФЕСIЙНОЇ ПОВЕДIНКИ

Відповідно до стандартів CFA Institute

ВСТУП

«Кодекс етики та стандарти професiйної поведiнки» («Кодекс та стандарти») є засадничим документом, що вiдображає цiнностi компаній та індивідуальних фахівців у сфері фiнансових ринкiв та iнвестицiйної діяльності незалежно вiд займаної посади, культурних особливостей або специфiки мiсцевого законодавства чи нормативних актiв.

Aston Financial Services всебічно поділяє професійні стандарти «Кодексу та стандартiв», а також заохочується довести до вiдома всіх існуючих та потенційних клієнтів нашу професійну позицію.

КОДЕКС ЕТИКИ

  • Дiяти згiдно iз принципами добропорядностi, компетентностi, старанностi, та поваги, дотримуючись етичних норм по вiдношенню до суспiльства, iснуючих та потенцiйних клiєнтiв, працедавцiв, працiвникiв, колег в iнвестицiйнiй професії та iнших учасникiв свiтових ринкiв капiталу
  • Дiяти професiйно та вiдповiдно до етичних норм, а також заохочувати iнших дiяти таким чином, пiдтримуючи власну професiйну репутацiю та довiру до професії
  • Ставити дотримання норм добропорядностi i чесностi в iнвестицiйнiй професії та iнтереси клiєнтiв понад власнi особистi iнтереси
  • Дiяти з належною увагою та приймати незалежнi професiйнi рiшення пiд час проведення iнвестицiйного аналiзу, надання рекомендацiй щодо iнвестування, вчинення iнвестицiйних дiй та здiйснення iншої професiйної дiяльностi
  • Сприяти цiлiсностi та життєздатностi свiтових ринкiв капiталу з найбiльшою користю для суспiльства
  • Пiдтримувати та вдосконалювати власний професiйний рiвень i докладати зусиль для пiдтримання i досконалення професiйного рiвня iнших спецiалiстiв iнвестицiйної справи

 

I. ПРОФЕСIОНАЛIЗМ

А. Знання 3аконодавства. Професійні представники повиннi розумiти та дотримуватись ycix дiючих законiв, правил та норм (у тому числi «Кодексу етики та стандартiв професiйної поведiнки CFA lnstitute») будь-якого уряду, регуляторного органу, органу лiцензування чи професiйної acoцiaції, що регулюють їхню професiйну дiяльнiсть. У разi розбiжностей мiж положеннями, професійні представники зобов’язанi дотримуватися бiльш суворих положень закону, правила чи норми. Професійні представники не повиннi свiдомо приймати участь або сприяти будь-яким порушенням вказаних законiв, правил чи норм, а також повиннi вiдмежовуватись вiд таких дiй.

В. Незалежнiсть та об’єктивнiсть. Професійні представники повиннi проявляти належну стараннiсть та розсудливiсть для досягнення та пiдтримки незалежностi та об’єктивностi у своїй професiйнiй дiяльностi. Професійним представникам заборонено пропонувати, вимагати чи приймати будь-якi подарунки, побiчнi прибутки, плату за свої послуги чи винагороду, якi вiдповiдно до обгрунтованих очiкувань можуть призвести до компрометації незалежностi та об’єктивностi рiшень, що приймаються ними або iншими.

С. Навмисне спотворення фактiв. Професійним представникам заборонено свiдомо спотворювати будь-якi факти, стасовно iнвестицiйного аналiзу, рекомендацiй, дiй чи iншої професiйної дiяльностi.

D. Неправомiрна поведiнка. Професійним представникам заборонено вдаватися до будь-яких професiйних дiй, якi є нечесними, шахрайськими чи обманними, а також вчиняти будь-яку дiю, яка матиме негативний вплив на їхню професiйну репутацiю, добропоряднiсть або компетенцiю.

 

II. ЦIЛICHICTЬ РИНКIВ КАПIТАЛУ

А. Матерiальна не оприлюднена iнформацiя. Професійні представники, яким вiдома матерiальна не оприлюднена інформація, що може вплинути на оцiнку вартостi iнвестицiї, повиннi утримуватись вiд дiй та попереджувати дiї інших щодо використання такої інформації.

В. Манiпулювання ринком. Професійним представникам заборонено брати участь у дiях, що призводять до спотворення цiнової iнформацiї або до штучного збiльшення об’єму торгiвлi з метою введення в оману учасникiв ринку.

 

III. ОБОВ’ЯЗКИ ПЕРЕД КЛIЕНТАМИ

А. Лояльнiсть, розсудливiсть та належна увага. Професійні представники повиннi проявляти лояльнiсть по вiдношенню до своїх клiєнтiв, дiяти з належною увагою та приймати розсудливi рiшення. Професійні представники зобов’язанi дiяти в iнтересах своїх клiєнтiв i ставити iнтереси клiєнтiв понад iнтереси працедавця чи власнi iнтереси.

В. Забезпечення чесностi. Професійні представники повиннi дiяти чесно та об’єктивно з усiма клiєнтами пiд час проведення iнвестицiйного аналiзу, надання рекомендацiй щодо iнвестування, здiйснення iнвестицiйних або iнших професiйних дiй.

С. Забезпечення вiдповiдностi.

1. Виступаючи радниками клiєнта,
Професійні представники зобов’язанi:
а. Перед наданням будь-яких рекомендацiй щодо iнвестування чи здiйснення iнвестицiйних дiй, довiдатися про iнвестицiйний досвiд, фiнансовi обмеження, цiльовий рiвень ризику та дохiдностi iснуючого чи потенцiйного клiєнта, а також зобов’язаннi регулярно переглядати та оновлювати таку iнформацiю.
Ь. Перед наданням будь-яких рекомендацiй щодо iнвестування чи здiйснення iнвестицiйних дiй, впевнитись, що iнвестицiя вiдповiдає фiнансовому стану клiєнта та узгоджуться з iнвестицiйними цiлями, повноваженнями та обмеженнями клiєнта, висловленими у письмовiй формi.
с. Оцiнювати вiдповiднiсть iнвестицiй в контекстi загального iнвестицiйного портфелю клiєнта.
2. У разi, якщо Професійні представники несуть вiдповiдальнiсть за управлiння iнвестицiйним портфелем вiдповiдно до певних повноважень, стратегiї чи стилю, вони повиннi надавати лише тi iнвестицiйнi рекомендацiї і здiйснювати лише тi iнвестицiйнi дiї, якi вiдповiдають визначеним цiлям та обмеженням iнвестицiйного портфелю.
d. Презентацiя результатiв iнвестування. Надаючи iнформацiю про результати iнвестування, Професійні представники повиннi вжити всiх належних заходiв щоб забезпечити достовiрнiсть, точнiсть та повноту такої інформації.
e. Дотримання конфiденцiйностi. Професійні представники зобов’язанi зберiгати конфiденцiйнiсть iнформації про поточних, колишнiх та потенцiйних клiєнтiв, крiм наступних випадкiв:
1. Ця iнформацiя стосується незаконних дiй клiєнта чи потенцiйного клiєнта;
2. Розголошення такої інформацiї вимагається законом, або
3. Клiєнт чи потенцiйний клiєнт дав дозвiл на розголошення цієї інформацiї.

 

IV. ОБОВ’ЯЗКИ ПЕРЕД ПРАЦЕДАВЦЯМИ

А. Лояльнiсть. Професійні представники повиннi дiяти в iнтересах свого працедавця застосовуючи свої професiйнi вмiння та навички, утримуватись вiд розголошення конфiденцiйної інформацiї та завдання працедавцю будь-якої iншої шкоди.

В. Домовленостi про додаткову винагороду. Професійним представникам заборонено приймати подарунки, побiчнi прибутки, плату за свої послуги чи винагороду, якi суперечать iнтересам працедавцiв або, виходячи з обrрунтованих очiкувань, можуть призвести до конфлiкту iнтересiв з їхнiм працедавцем, якщо вiдсутня письмова згода на це ycix задiяних сторiн.

С. Обов’язки керiвникiв. Професійні представники повиннi вживати ycix належних заходiв для того, щоб всi особи під їхнiм наглядом або керiвництвом дотримувались вiдповiдних законiв, правил, норм та Кодексу i стандартiв.

 

V. IНВЕСТИЦIЙНИЙ АНАЛIЗ, PEKOMEHДAЦIЇ ТА ДІЇ

А. Стараннiсть та обгрунтованiсть. Професійні представники зобов’язанi:

1. Дотримуватися принципiв старанностi, незалежностi та ретельностi у ходi проведення аналiзу iнвестицiй, надання рекомендацiй щодо iнвестування та вчинення iнвестицiйних дiй.
2. Здiйснювати будь-який iнвестицiйний аналiз, рекомендації чи дiї на пiдставi належного та адекватного обrрунтування, пiдтвердженого вiдповiдними дослiдженнями.

В. Спiлкування з клiентами та потенцiйними клiентами. Професійні представники зобов’язанi:

1. Повiдомляти iснуючим i потенцiйним клiєнтам основну iнформацiю та загальнi принципи iнвестицiйних процесiв, якi використовуються ними для проведення аналiзу iнвестицiй, вибору цiнних паперiв та створення iнвестицiйних портфелiв, а також невiдкладно повiдомляти про всi змiни, якi можуть спричинити суттєвий вплив на такi процеси.
2. Повiдомляти клiєнтiв та потенцiйних клiєнтiв про значнi обмеження та ризики, пов’язанi з iнвестицiйним процесом.
3. Застосовувати належну розсудливiсть при визначеннi факторiв, важливих для iнвестицiйного аналiзу, рекомендацiй чи дiй, та повiдомляти iснуючим i потенцiйним клiєнтам про цi фактори.
4. Розрiзняти факти та судження в презентацiях iнвестицiйного аналiзу та рекомендацiй.

С. Ведення документацii. Професійні представники повиннi розробити та вести належну документацiю, яка вiдображає їхнiй iнвестицiйний аналiз, рекомендацiї та дiї, а також iнший обмiн iнформацiєю стосовно iнвестицiй з iснуючими та потенцiйними клiєнтами.

 

VI. КОНФЛIКТИ IHTEPECIB

А. Повiдомлення про конфлiкти. Професійні представники повиннi надавати повну та достовiрну iнформацiю про yci факти, якi цiлком обrрунтовано можуть негативно вплинути на незалежнiсть та об’єктивнiсть їxнix рiшень, а також перешкодити виконанню вiдповiдних зобов’язань перед клiєнтами, потенцiйними клiєнтами та працедавцем. Професійні представники повиннi забезпечити чiткiсть та зрозумiлiсть такої інформації, а також повiдомляти таку iнформацiю у належний спосiб.

В. Прiоритетнiсть операцiй. lнвестицiйнi операцiї, якi проводяться в iнтересах клiєнтiв i працедавця, мають прiоритет над iнвестицiйними операцiями, в яких зацiкавлений Професійний представник.

С. Винагороди за рекомендацii. Професійні представники повиннi повiдомляти своєму працедавцю, клiєнтам або потенцiйним клiєнтам про будь-яку плату за послуги, винагороди або побiчний прибуток, якi отриманi вiд iнших або сплаченi iншим за рекомендацiї щодо продуктiв або послуг.

Отзывы клиентов


Елена Сукачева-Ильиных
директор, PartnerKlub


Елена отлично умеет отвечать на вопросы, видно, что она знает своё дело, чувствуется профессионализм


Дмитрий и Ольга Тютяевы
бизнесмены,


Спасибо вашей команде за проведение интересной встречи "Как планировать свои финансы", за легкость в подаче м...
Добавить отзывВсе отзывы